DYNE Performance > Aston Martin

Aston Martin Vantage 4.3 Stock = 305 Stock = 243
Tuned = 332 Tuned = 265
Aston Martin Vantage 4.7 Stock = 367 Stock = 293
Tuned = 392 Tuned = 315